Informacja o danych osobowych ? skierowana do Kontrahent?w Administratora

Zgodnie z rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotycz?cego ochrony w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, ?e od dnia 25 maja 2018r. b?d? Pani/ Panu przys?ugiwa?y okre?lone poni?ej prawa zwi?zane z przetwarzaniem przez Aneo Investment sp??ka z ograniczona odpowiedzialno?ci? sp. k. Pani/ Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aneo Investment sp??ka z ograniczona odpowiedzialno?ci? sp. k., ul. Nieca?a 7/37 00-098 Warszawa, NIP 5252598212, adres email: kontakt@aneodevelopment.pl, strona widokikruszewskiego.pl
 2. Dane osobowe s? przetwarzane, w zwi?zku z zawart? umow? g??wn? sprzeda?y/ ?wiadczenia us?ug. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest:
  1. Realizacja zam?wie? – Sprzeda? towar?w/materia??w/?wiadczenie us?ug,
  2. Kontaktowanie si? w celach zwi?zanych ze sprzeda??/ ?wiadczeniem us?ug
  3. Udokumentowanie sprzeda?y oraz dostarczenie dokumentacji do nabywcy/odbiorcy
  4. Ewidencja ksi?gowa dokument?w sprzeda?y/?wiadczenia us?ug,
  5. Rozliczenie podatkowe transakcji sprzeda?y/?wiadczenia us?ug,
  6. Obs?uga potransakcyjna sprzeda?y (np. transport towar?w, reklamacje, zwroty),
  7. Marketing bezpo?redni (marketing towar?w handlowych i us?ug w?asnych, organizacja konkurs?w i
   akcji promocyjnych, program?w lojalno?ciowych, przeprowadzania ankiet satysfakcji, analizy potrzeb,
   analizy statystyczne na potrzeby w?asne przesy?ania zaprosze? na targi i szkolenia, itp.),
  8. Monitorowanie stanu nale?no?ci i dochodzenie zabezpiecze? oraz roszcze?.
 3. Informujemy, ?e podanie danych osobowych jest wymogiem niezb?dnym do zawarcia i realizacji umowy sprzeda?y/ ?wiadczenia us?ug. Przy dokumentowaniu sprzeda?y us?ug faktur? VAT, Administrator zobowi?zany jest uzyska? dane niezb?dne do wystawienia faktury VAT oraz do wype?niania obowi?zku prawnego ci???cego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemo?liwi dokonanie sprzeda?y/?wiadczenia us?ug, a tym samym uniemo?liwi zawarcie g??wnej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu obs?ug? potransakcyjn? sprzeda?y, dochodzenie zabezpiecze? i roszcze? zwi?zanych z g??wn? umow? sprzeda?y/ ?wiadczeniem us?ug, marketing bezpo?redni.
 4. Administrator informuje, ?e ma Pani/Pan prawo dost?pu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak r?wnie? do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan r?wnie? prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odno?nie przetwarzania oraz do usuni?cia danych osobowych, je?eli zachodz? ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 5. Administrator informuje, ?e Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane przez ca?y okres ?wiadczenia sprzeda?y/us?ug obj?tych umow?, jak r?wnie? dane b?d? przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze?, w tym roszcze? podatkowych i cywilnych.
 6. Administrator informuje, ?e Pani/Pana dane osobowe mog? by? ujawniane nast?puj?cym kategoriom odbiorc?w:
  1. Prawnikom wsp??pracuj?cym z Administratorem
  2. Rejestr D?u?nik?w o ile b?d? przes?anki
  3. Firmom informatycznym i firmom zapewniaj?cych wsparcie w obs?udze danych i zarz?dzanie infrastruktury IT Administratora
  4. Firmom kurierskim i pocztowym w zwi?zku z realizacj? umowy g??wnej.
 7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzoruj?cego spos?b przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator informuje, ?e Pani/Pana dane osobowe nie b?d? przekazywane do Pa?stw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.